Hlavní strana » Aktuálně z Irska » Dvojí zdanění – pravdy a mýty

Dvojí zdanění – pravdy a mýty

26. 05. 2009 | Jana Strýčková | 14764 přečtení | počet komentářů: 13

Dne 25. 4. 2009 se objevil na iDnes článek o změně zákona o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem, Irskem a dalšími několika zeměmi. Velvyslanectví ČR v Dublinu mi potvrdilo, že článek je zavádějící a informace nepřesné a že k žádným změnám nedošlo. V Irsku žije a pracuje v současné době kolem 12 000 Čechů a téma daní a financí zajímá každého z nás. Jak to tedy je?

Zmiňovaný článek na iDnes vyvolal silné reakce:

Otázky k tématu dvojího zdanění byly adresovány na Ministerstvo Financí ČR

Došlo ke změně zákona mezi ČR a Irskem o zamezení dvojího zdanění?

Ve věci zdaňování příjmů, které pobírá český daňový rezident ze zaměstnání vykonávaného na území Irska v zásadě platí, že je nutno postupovat v souladu s platnými daňovými předpisy, tj. V ČR se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP), a v souladu s existující smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Irskem se uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která byla v ČR uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 163/1996.

Jednotlivá ustanovení dané smlouvy stanoví pro jednotlivé druhy příjmů a majetku právo toho kterého státu zdaňovat příjem (popř. majetek) mající zdroj v jednom smluvním státě, pobíraný příjemcem (skutečným vlastníkem), který je daňovým rezidentem ve státě druhém. Za předpokladu umožnění aplikace zdanění ve státě zdroje, má druhý smluvní stát standardně povinnost provést opatření vedoucí k zamezení mezinárodního dvojího zdanění příjmu.

Nadále platí smlouva o zamezení dvojího zdanění - jedná se o 5 stran (1608 až 1613) doporučujeme přečíst - viz odkaz http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1996/sb46-96.pdf 

Přestal opravdu existovat pojem daňový rezident?

Pro aplikaci smlouvy je vždy třeba nejprve rozhodnout, jakého státu je osoba tzv. daňovým rezidentem. Termín daňového rezidentství samozřejmě nepřestal existovat, naopak jde o zásadní kritérium, od něhož se odvíjí konkrétní daňový režim toho kterého daňového poplatníka.

Vsuvka: Smlouva (163/1996) – článek 4 vysvětluje pojem daňový rezident takto:

 1. Pro účely této smlouvy výraz “rezident jednoho smluvního státu” označuje každou osobu, která je podle práva tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli podobného kritéria. Tento výraz však nezahrnuje osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku v tomto státě umístěného.
 2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, bude její postavení určeno následujícím způsobem:
  1. předpokládá se, že tato osoba je rezidentem v tom státě, ve kterém má stálý byt, jestliže má stálý byt v obou státech, předpokládá se, že je rezidentem v tom státě, ke kterému má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů),
  2. jestliže nemůže být určeno, ve kterém státě má tato osoba středisko svých životních zájmů nebo jestliže nemá stálý byt v žádném z obou států, předpokládá se, že je rezidentem v tom státě, ve kterém se obvykle zdržuje,
  3. jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, předpokládá se, že je rezidentem v tom státě, jehož je státním občanem,
  4. jestliže je tato osoba státním občanem obou států nebo žádného z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto otázku vzájemnou dohodou
 3. Jestliže osoba jiná než osoba fyzická je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, předpokládá se, že je rezidentem v tom státě, v němž se nachází místo jejího skutečného vedení.

Platí stále,že po 183 dnech a více v Irsku se stávám irským daňovým rezidentem a daním veškeré své příjmy v Irsku?

Za předpokladu, že je osoba daňovým rezidentem České republiky ve smyslu článku 4 výše uvedené smlouvy, má podle ustanovení § 2 odst. 2 ZDP vůči České republice tzv. neomezenou daňovou povinnost. To znamená, že zde musí přiznávat ke zdanění všechny své příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, tedy i z Irska. Vámi zmiňovaná premisa, že po 183 dnech a více v Irsku se poplatník stává automaticky irským daňovým rezidentem a daní veškeré své příjmy pouze v Irsku nikdy neplatila. Je a vždy bylo totiž třeba postupovat dle uvedeného článku 4 smlouvy.

Smlouva řeší otázku zdaňování příjmů ze závislé činnosti článkem 15. Obecně platí, že pokud Irsko mělo dle uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR právo předmětné příjmy zdaňovat, Česká republika, jakožto předpokládaná země daňové rezidence má následně povinnost mezinárodní dvojí zdanění vyloučit, a to ve vztahu k příjmům ze zdrojů v Irsku metodou tzv. prostého zápočtu. V této souvislosti však uvádíme, že Parlament ČR se v tuto chvíli zabývá novelou ZDP, která, pokud bude schválena, bude mít za následek aplikaci metody vynětí vůči příjmům pobíraným z titulu výkonu závislé činnosti v Irsku, a to za splnění podmínek v dané novele uvedených, přičemž účinnost by měla být stanovena již vůči daňovému období roku 2008. Podrobnosti uplatnění jednotlivých metod jsou uvedeny v ZDP (§ 38f), a rovněž tak v pokynech k vyplnění daňového přiznání.

V daném kontextu nelze opomenout ani problematiku tzv. superhrubé mzdy (viz § 6 odst. 13 a 14 ZDP).

Vsuvka: zde vkládám zmiňované odstavce 13 a 14 z § 6 Zákona z daní příjmů, kde právě došlo ke změnám, na které upozorňovaly novinářky MF Dnes v článku na ihned.cz, o kterém jsme psali...

(13) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2009.)

(14) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 13; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na pojištění povinně placené podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost vykonávána ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je základem daně příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě zvýšený o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na pojištění povinně placené podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí, ale pouze v rozsahu, v němž nebyla tato daň započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v předchozím zdaňovacím období. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2009.)

Pokud jde o další Vámi vznesené otázky, uvádíme, že Ministerstvo financí nemůže odpovídat jednotlivým žadatelům na dotazy, jejichž předmětem jsou běžné informace o aplikaci daňových předpisů. K poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech není oprávněno, ani to není jeho posláním.

Nelze v této věci jinak, než doporučit českým občanům pracujícím v Irsku, aby se důkladně seznámili s příslušnými právními předpisy, případně se obrátili na některou ze specializovaných poradenských společností, popř. daňového poradce nebo právníka, u kterých je tyto informace možné získat na komerční bázi.

----

Děkuji paní Evě Kratochvílové a panu Ing. Stanislavu Špringlovi ze sekretariátu odboru Legislativa daní z příjmů (Ministerstvo Financí) za odpovědi na tyto otázky.

Na webu české daňové správy naleznete kontakty na všechny Finanční Úřady a další novinky ohledně daní: http://cds.mfcr.cz

Prosím všechny čtenáře, aby nás kontaktovali s popisem svých osobních zkušeností s podáváním daňového přiznání v ČR, výpočtem daně (doplatkem) a obecně s vlastní zkušeností s FÚ. Vaše zkušenost může pomoci ostatním, děkujeme. E-mail: jana.stryckova@irsko-aktualne.cz

Jana Strýčková

počet komentářů: 13 | přidat komentář


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně