Hlavní strana » Irská republika » Práva a povinnosti prezidenta

Práva a povinnosti prezidenta

Výňatek z ústavy Irské republiky:

Článek 12

(1) Zřizuje se funkce prezidenta Irska (Uachtarán nah Éireann), dále označovaného jako prezident, který stojí nad všemi ostatními osobami ve státě a který zastává a vykonává funkce a pravomoci, které jsou mu svěřeny touto Ústavou a zákonem.

(2) Prezident je volen přímým hlasováním lidu
2. Každý občan, který má právo hlasovat ve volbách členů Dáil Éireann, má právo hlasovat při volbě prezidenta.
3. volby se provádějí tajným hlasováním a podle systému poměrného zastoupení s jedním převoditelným hlasem.

(3) 1. Prezident vykonává svůj úřad po sedm let ode dne, kdy nastoupil do funkce, pokud před koncem tohoto období nezemře, neodstoupí, není odvolán nebo se nestane trvale neschopným výkonu funkce. Taková neschopnost musí být prokázána k plné spokojenosti Nejvyššího soudu, skládajícího se ne z méně než pěti soudců.
2. Kdo zastává nebo zastával úřad prezidenta, do něj může být jednou, ale pouze jednou, opět zvolen.
3. Volby do funkce prezidenta se nekonají dříve ani později než šedesátý den po skončení funkčního období každého prezidenta, avšak v případě odvolání prezidenta z funkce nebo jeho smrti, odstoupení nebo trvalé neschopnosti výkonu funkce prokázané způsobem výše uvedeným (nezávisle na tom, je-li prokázána před nebo po datu nástupu do funkce), konají se volby do funkce prezidenta do šedesáti dnů po takové události.

(4) 1. Do funkce prezidenta může být zvolen každý občan, který dosáhl třiceti pěti let věku.
2. Každý kandidát na tuto funkci, kromě bývalých a odcházejícího prezidenta, musí být nominován buď:
- ne nejméně než dvaceti osobami, z nichž každá je toho času členem jedné z komor Oireachtas, nebo
- radami ne méně než čtyř správních hrabství (včetně městských obvodů), založených zákonem.
3. Žádná osoba a žádná taková rada není oprávněná v souvislosti s týmiž navrhnout více než jednoho kandidáta.
4. Bývalí a odcházející prezident se mohou stát kandidáty na základě vlastní nominace.
5. Je-li na úřad prezidenta navržen pouze jeden kandidát, není nutné pro jeho zvolení přistoupit k hlasování.

(5) Volby do funkce prezidenta upravuje v souladu s ustanoveními tohoto článku zákon

(6) 1. Prezident nesmí být členem ani jedné z komor Oireachtas.
2. Je-li prezidentem zvolen člen některé z komor Oireachtas, jeho mandát v této komoře považuje za uvolněný
3. Prezident nesmí zastávat žádný jiný placený úřad či funkci.

(7) První prezident se ujme úřadu v nejkratší možné době po svém zvolení. Každý další prezident nastoupí do úřadu v den následující po dni, kdy skončí funkční období jeho předchůdce, nebo v nejkratší možné době poté, nebo v případě odvolání jeho předchůdce, jeho rezignace, smrti nebo trvalé neschopnosti výkonu funkce, byla-li prokázána postupem stanoveným v odstavci 3 tohoto článku, v co nejkratší době po volbě.

(8) Prezident se ujímá funkce v přítomnosti členů obou komor Oireachtas, soudců Nejvyššího soudu a Vrchního soudu a dalších veřejných činitelů proslovením a podpisem tohoto prohlášení: "V přítomnosti Boha všemohoucího slavnostně a upřímně slibuji a prohlašuji, že budu zachovávat Ústavu Irska a dodržovat jeho zákony, že budu věrně a svědomitě plnit své povinnosti v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že věnuji své schopnosti službě a blahu lidu Irska. Bůh mne veď a opatruj."

(9) Prezident může během svého funkčního období opustit stát jen se souhlasem vlády.

(10) 1. Prezident může být odvolán pro zákonem stanovené přestupky.
2. Obvinění může být vzneseno jednou z komor Oireachtas na základě a v souladu s ustanoveními tohoto odstavce.
3. Návrh na vznesení obvinění proti prezidentovi podle ustanovení tohoto článku kteroukoli z komor Oireachtas nemůže být projednáván, dokud nejméně třicet poslanců této komory nepodá petici návrh podporující.
4. Žádný takový návrh nemůže být přijat kteroukoli z komor Oireachtas, pokud se pro něj komora nevysloví rezolucí, podporovanou ne méně než dvěma třetinami všech jejích členů.
5. Pokud jedna z komor Oireachtas vznese obvinění, druhá z komor provede nebo dá provést vyšetřování ve věci.
6. Prezident má právo být přítomen a zastoupen při vyšetřování obvinění.
7. Je-li v důsledku vyšetřování přijata rezoluce, podporovaná ne méně než dvěmi třetinami všech členů té komory Oireachtas, jež obvinění vyšetřovala nebo dala vyšetřit a uvádějící, že obvinění vznesené proti prezidentovi bylo prokázáno a že přestupek, který byl předmětem vyšetřování, byl takový, že jej činí nehodným dalšího setrvávání ve funkci, potom má taková rezoluce za následek odvolání prezidenta z úřadu.

(11) 1. Prezident má oficiální sídlo ve městě Dublinu nebo v jeho blízkosti.
2. Prezident dostává takový plat a odměny, jaké stanoví zákon.
3. Plat a odměny prezidenta nemohou být po dobu jeho funkčního období sníženy.

Článek 13

(1) 1. Prezident na návrh Dáil Éireann jmenuje Taoiseach, tj. předsedu vlády neboli ministerského předsedu.
2. Prezident jmenuje na návrh Taoiseach a s předchozím souhlasem Dáil Éireann i ostatní členy vlády.
3. Prezident na doporučení Taoiseach přijímá demisi nebo odvolává členy vlády.

(2) 1. Dáil Éireann je svoláván a rozpouštěn prezidentem na doporučení Taoiseach.
2. Prezident má právo, výhradně po vlastní úvaze, odmítnout rozpustit Dáil Éireann, doporučuje-li to Taoiseach, který ztratil podporu většiny Dáil Éireann.
3. Prezident může po konsultaci se Státní radou kdykoli svolat schůzi buď jedné nebo obou komor Oireachtas.

(3) 1. Každý návrh zákona, který byl přijat nebo se považuje za přijatý oběma komorami Oireachtas, vyžaduje ke vstupu v platnost prezidentův podpis.
2. Prezident vyhlašuje každý zákon, přijatý Oireachtas.

(4) Prezidentovi se tímto svěřuji vrchní velení obranných sil.

(5) 1. Výkon vrchního velení obranných sil upravuje zákon.
2. Prezident jmenuje všechny důstojníky obranných sil.

(6) Prezidentovi se tímto propůjčuje právo milosti a pravomoc promíjet a mírnit tresty uložené kterýmkoli soudem s trestní pravomocí, pravomoc promíjet a mírnit tresty však může být zákonem svěřena i jiným orgánům.

(7) 1. Prezident může po konzultaci se Státní radou v kterékoli věci národní či veřejné důležitosti komunikovat s komorami Oireachtas pomocí poselství nebo projevů.
2. Prezident se může po konzultaci s Státní radou v kterékoli takové věci kdykoli obrátit s poselstvím k národu.
3. Každé takové poselství nebo projev však musí schválit vláda.

(8) 1. Prezident není z výkonu a zastávání funkcí a pravomocí svého úřadu nebo z jakéhokoli úkonu učiněného nebo zamýšleného při výkonu a zastávání těchto funkcí a pravomocí odpovědný ani jedné z komor Oireachtas ani kterémukoli soudu.
2. Prezidentovo chování může nicméně být podrobeno zkoumání v kterékoli komoře Oireachtas za účelem stanoveným v odstavci 10 článku 12 této Ústavy, nebo jakýmkoli soudem, tribunálem či orgánem jmenovaným nebo určeným kteroukoli z komor Oireachtas, s cílem vyšetřit obvinění vznesené podle odstavce 10 řečeného článku.

(9) Pravomoci a funkce svěřené prezidentovi touto Ústavou může prezident vykonávat a zastávat jen na doporučení vlády, vyjma případů, kde tato Ústava stanoví, že má výhradní právo jednat po vlastní úvaze nebo po konzultaci se Státní radou, respektive na základě doporučení, návrhu nebo jakéhokoli jiného sdělení jiné osoby.

(10) V souladu s touto Ústavou mohou být prezidentovi zákonem svěřeny i další pravomoci.

(11) Pravomoc nebo funkce svěřená prezidentovi zákonem, bude vykonávána či zastávána jen po doporučení vlády.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

22.01. - Springfiedcrewmas sive.net
Hezky Den Preji.

Mam pro vas nove informace ohledne dalsich ...

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně